LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

IV. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Lắng nghe rồi lặp lại.

dʒ

tʃ

jam /dʒæm/

joke /dʒoʊk/

January /ˈdʒæn.ju.er.i/

dangerous /ˈdeɪn.dʒɚ.əs/

passenger /ˈpæs.ən.dʒɚ/

village /ˈvɪl.ɪdʒ/

children /ˈtʃɪl.drən/

changeable /ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/

cheese /tʃiːz/

mutual /ˈmjuː.tʃu.əl/

church /tʃɝːtʃ/

which /wɪtʃ/

 

• Hãy thực hành đọc các câu sau.

Grammar

Exercise 1. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu, viết động từ chính ở thì hiện tại đơn còn động từ kia ở dạng nguyên mẫu có to.

1. Who wants something to eat?

2. I have some letters to write.

3. I am delighted to hear the news.

4. My mother has some shopping to do.

5. You always have too much to talk about.

6. It is lovely to see you again.

7. It is too cold to go out.

8. I am happy to know that you have passed the exams.

Exercise 2. Hãy viết lại các câu sau, dùng những từ cho sẵn trong ngoặc.

1. The police watched them get out of the car.

2. They let him write a letter to his wife.

3. I heard them talk in the next room.

4. The customs officer made him open the briefcase.

5. The boy saw the cat jump through the window.

6. Do you think the company will make him pay some extra money?

7. I felt the animal move toward me.

8. Do you think her parents will let her go for a picnic?