UNIT 10: NATURE IN DANGER (THIÊN NHIÊN ĐANG BỊ ĐE DỌA)

UNIT 10: NATURE IN DANGER (THIÊN NHIÊN ĐANG BỊ ĐE DỌA)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)