GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

I. GLOSSARY (Bảng từ vựng)

1. aquatic (adj) connected with water: có liên quan đến nước

Ex: I like aquatic sports. (Tôi thích những môn thể thao dưới nước.)

2. aspect (n) a particular part or feature of a situation, an idea, a problem, etc.; a way in which it may be considered khía cạnh; mặt

Ex: The book aims to cover all aspects of city life.

(Quyển sách đề cập tới mọi khía cạnh của cuộc sống thành thị.)

3. athlete (n) vận động viên

Ex: She is an Olympic athlete. (Cô ấy là một vận động viên Olympic.)

4. billiards (n) a game for two people played with cues (= long sticks) and three balls on a long table covered with green cloth. Players try to hit the balls against each other and into pockets at the edge of the table trò chơi bida

5. bodybuilding (n) the activity of doing regular exercises in order to make your muscles bigger and stronger thể dục thể hình

=> bodybuilder (n) vận động viên thể hình

6. boxing (n) a sport in which two people fight each other with their hands, while wearing very large thick gloves (called boxing gloves) môn quyền Anh

Ex: He does boxing in his spare time. (Anh ta chơi quyền Anh khi rảnh.)

=> box (v) đánh quyền Anh

=> boxer (n) vận động viên quyền Anh

7. diamond (n) kim cương

8. display (n) màn biểu diễn; sự trình diễn

Ex: What a breathtaking display of aerobatics!

(Đúng là một màn nhào lộn trên không ngoạn mục!)

9. fencing (n) the sport of fighting with long thin swords môn đấu kiếm

10. freestyle (n) môn bơi tự do

11.gymnastics (n) thể dục

12. hockey (n) a game played on a field by two teams of 11 players, with curved sticks and a small hard ball môn khúc côn cầu

Ex: She plays hockey in the winter. (Cô ta chơi khúc côn cầu vào mùa đông.)

13. intercultural (adj) (thuộc) (sự hiểu biết) văn hóa lẫn nhau

14. karate (n) a Japanese system of fighting in which you use your hands and feet as weapons môn karate

Ex: She's a black belt in karate. (Cô ấy là vận động viên đai đen karate.)

15. multi-sport (adj) (gồm) nhiều môn thể thao

16. promote (v) to help sth to happen or develop xúc tiến; đẩy mạnh; thúc đẩy

=> promotion (n) sự đẩy mạnh; sự thúc đẩy

17. rugby (n) a form of football that is played by two teams of 13 or 15 players with an oval ball that can be carried, kicked or thrown môn bóng bầu dục

Ex: Kids from six years old play mini rugby at the club.

(Trẻ từ sáu tuổi trở lên chơi bóng bầu dục mini ở câu lạc bộ.)

18. shooting (n) any sport or activity in which guns are used môn bắn súng

Ex: He likes shooting, hunting, and fishing.

(Anh ta thích môn bắn súng, săn bắn và câu cá.)

19. solidarity (n) (~ with sb): support by one person or group of people for another because they share feelings, opinions, aims, etc. tình đoàn kết

Ex: Orwell expressed his solidarity with the miners in the book. 

(Trong quyển sách đó Orcell bày tỏ tình đoàn kết với những người thợ mỏ.)

20. squash (n) a game for two players, played in a court surrounded by four walls, using rackets and a small rubber ball môn bóng quần

Ex: Do you play squash? (Bạn có chơi bóng quần không?)

21. within (prep): not further than a particular distance from sth trong vòng, không quá, không xa hơn

Ex: The house is within a kilometer of the station.

(Ngôi nhà đó cách ga không quá một kilômét.)

22. wrestling (n) a sport in which two people fight by holding each other and trying to throw or force the other one to the ground môn đấu vật

Ex: He usually watches the wrestling on television.

(Anh ta thường xem môn đấu vật trên truyền hình.)

=> wrestle (v) đấu vật

* danh từ riêng

China (n) Trung Quốc

India (n) Ấn Độ

Indonesia (n) Indonesia

Iran (n) Iran

Japan (n) Nhật Bản

Korea (n) Triều Tiên

Philippines (n) Philipin

Thailand (n) Thái Lan