GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

I. GLOSSARY (Bảng từ vựng)

1. architect (n) a person whose job is to design buildings, etc. kiến trúc sư

=> architecture (n) khoa kiến trúc

2. arrogant (adj) kiêu ngạo; kiêu căng; ngạo mạn

3. bother (v) (often used in negative sentence and questions) (~ with/ about sth): to spend time and or energy doing sth bỏ công; bỏ sức

Ex: He didn't even bother to let me know he was coming.

(Anh ta thậm chí chẳng buồn cho tôi biết là anh ta sẽ đến.)

=> bother (n) điều khó khăn; điều rắc rối

4. brave (adj) can đảm; gan dạ, dũng cảm (từ đồng nghĩa) courageous

5. burglar (n): a person who enters a building illegally in order steal kẻ trộm đào ngạch

6. capacity (n) sức chứa; dung lượng

Ex: The fuel tanks have a capacity of 25,000 gallons.

(Bồn xăng có sức chứa 25.000 gallon.)

7. communal (adj) công; chung; công cộng (từ đồng nghĩa) shared

=> commune (n) nhóm người (không thuộc một gia đình) sống chung với nhau và có chung tài sản và trách nhiệm

8. competitive (adj) (~ with sb/ sth): as good as or better than others cạnh tranh; có sức cạnh tranh; phải chăng

Ex: Our prices are highly competitive. (= as low as or lower than those of the others). (Giá cả của chúng tôi rất phải chăng.)

=> competitively (adv) đủ khả năng cạnh tranh

=> competitiveness (n) tính cạnh tranh; tính đua tranh

9. courteous (adj): polite, especially in a way that shows respect lịch sự; nhã nhặn (từ trái nghĩa) discourteous

=> courteously (adv) (một cách) lịch sự; nhã nhặn

10. coward (n) (disapproving): someone who is not brave enough to fight or do something difficult or dangerous that they should do người nhát gan; người hèn nhát; người nhút nhát

11. cramped (adj): not having enough space chật hẹp; tù túng

12. customer (n): a person or an organization that buys sth from a shop store or business khách hàng 

13. facsimile (n) fax bản sao; bản fax

Ex: It's a facsimile machine. (Đó là một chiếc máy fax.)

14. fax (n) a letter or message sent by fax bản fax

Ex: You can send faxes by email from your computer.

 (Bạn có thể gửi fax bằng email từ máy tính của bạn.)

=> fax (v) (~ sth to sb; ~ sb sth) gửi fax

15. graphics (n) designs, drawing or pictures, that are used especially in the production of books, magazines, etc. hình vẽ; đồ họa

Ex: Text and graphics are prepared separately and then combined.

(Chữ viết và hình sẽ được chuẩn bị riêng rồi sau đó được kết hợp lại.)

16. in operation (idm): working, being used or having an effect hoạt động; có tác dụng

Ex: The system has been in operation for six months.

(Hệ thống này đã hoạt động được sáu tháng.)

17. make (n) hiệu, mác (hàng hóa)

18. network (n) mạng lưới; hệ thống

19. notify (v) to formally or officially tell sb about sth thông báo (từ đồng nghĩa) inform

Ex: Competition winners will be notified by post. (Những người thắng cuộc sẽ được thông báo bằng thư.)

=> notification (n) sự thông báo; thông báo

20. orphan (n): a child whose parent are dead trẻ mồ côi

21. pacifist (n): a person who believes that all wars are wrong and that you should not fight in them người theo chủ nghĩa hòa bình

22. pickpocket (n) kẻ móc túi

23. punctual (adj) đúng giờ

→ punctually (adv)

24. recipient (n) a person who receives sth người nhận

25. reduction (n) (in sth) sự thu nhỏ; sự giảm bớt

=> reduce (v) thu nhỏ; giảm; giảm bớt

26. release (v) (~ sb/ sth from sth) tha; thả; phóng thích; giải thoát

=> release (n) sự thả; sự phóng thích

27. secure (adj): not likely to be lost; safe an toàn; bảo đảm

=> secure (v) (~ sth against sth) bảo vệ

=> security (n) sự bảo đảm

28. shoplifter (n): a person who steals sth from a shop while pretending to be a customer kẻ ăn cắp trong cửa hàng

29. spacious (adj) (approving) (of a room or building): large and with plenty of space for people to move around in rộng rãi (từ đồng nghĩa) roomy

Ex: The house has a spacious kitchen. (Nhà đó có căn bếp rộng rãi.)

=> spaciously (adv) (một cách) rộng rãi

=> spaciousness (n) sự rộng rãi

30. speedy (adj): happening or done quickly or without delay nhanh chóng (từ đồng nghĩa) rapid

=> speedily (adv) (một cách) nhanh chóng

31. subscribe (v) to pay an amount of money regularly in order to receive or use sth đặt mua (dài hạn); thuê bao (mạng điện thoại, v.v.)

Ex: Which journals does the library subscribe to?

(Thư viện này đặt mua những tờ báo nào?)

=> subscriber (n) người đặt mua báo dài hạn, người thuê bao (sử dụng mạng điện thoại, v,v.)

=> subscription (n) tiền mua báo dài hạn; tiền thuê bao (sử dụng mạng điện thoại, v,v.)

32. surface mail (n) letters, packages, etc. that go by road, rail or sea, not by air thư gửi đường bộ hay đường biển

33. technology (n) machinery or equipment designed using technology thiết bị công nghệ

Ex: The company has invested in the latest technology.

(Công ty đang đầu tư vào những thiết bị công nghệ cao hiện đại nhất.)

=> technological (adj) (thuộc) công nghệ

=> technologically (adv) có tính chất công nghệ

34. telecommunications (n) viễn thông

=> telecommunication (adj) [only before noun] viễn thông

35. telegram (n) bức điện; bức điện tín

36. tenant (n): a person who pays rent for the use of a room, building, land, etc. to the person who owns it người thuê; người mướn (nhà, phòng ...)

37. thoughtful (adj) (approving): showing that you think about and care for other people chu đáo; quan tâm; ân cần (từ đồng nghĩa) considerate; kind

=> thoughtfully (adv) (một cách) chu đáo; quan tâm; ân cần

=> thoughtfulness (n) sự chu đáo; sự quan tâm; sự ân cần

38. transaction (n): the process or activity of doing something usually something related to business sự giao dịch

=> transact (v) (~ sth with sb) tiến hành công việc kinh doanh)

39. transfer (v) to move from one place to another; to move sth/ sb from one place to another chuyển; di chuyển

Ex: How can I transfer money from my bank account to his?

(Làm thế nào tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản của tôi sang tài khoản của anh ta?)

=> transfer (n) sự chuyển; sự dời chỗ

=> transferable (adj) có thể di chuyển; có thể chuyển nhượng

40. transmission (n) the process of sending out electronic signals such as radio or television signals, or a signal sent out in this way sự truyền; sự phát

=> transmit (v) to send out television or radio programmes, electronic signals, etc. truyền; phát

Ex: Fax transmission has now become a cheap and convenient way to transmit texts and graphics over distances. (Hiện nay, gửi fax là cách rẻ và thuận tiện để gửi văn bản cũng như hình ảnh đi xa.)

* danh từ riêng

Portugal /ˈpɔːr.tʃə.ɡəl/ (n) Bồ-đào-nha

=> Portuguese /ˌpɔːr.tʃəˈɡiːz/ (adj) (thuộc) Bồ-đào-nha

=> Portuguese /ˌpɔːr.tʃəˈɡiːz/ (n) tiếng Bồ-đào-nha; người Bồ-đào-nha