UNIT 3: A PARTY (MỘT BỮA TIỆC)

UNIT 3: A PARTY (MỘT BỮA TIỆC)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

TEST YOURSELF A

TEST YOURSELF A