Văn 8 - Bài 1: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Văn 8 - Bài 1: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ

1/ Từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp:

Xét sơ đồ

                       Động vật

 

 

  Thú                    Chim                Cá

(voi, hươu,..)   (tu hú, sáo)        (rô,thu)

 

=> Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) hoặc hẹp hơn (ít khái quát hơn) nghĩa của từ ngữ khác.

  a. Từ ngữ nghĩa rộng:                

- Một từ ngữ được xem là nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi của 1 số từ ngữ khác.

 Vd: Thú > voi, hươu ...

 (Nghĩa rộng)

 b. Từ ngữ nghĩa hẹp:

- Một từ ngữ được coi là nghĩa hẹp khi phạm vi từ ngữ đó được bao trùm phạm vi nghĩa của 1 từ ngữ khác.

+ Vd: thú > voi, hươu

                    (nghĩa hẹp)

* Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với 1 từ ngữ khác.

 Vd: Động vật > thú > voi, hươu.

2/ Bài tập: Về nhà hoàn thiện