Ngữ văn lớp 8 - Bài 31: Luyện tập làm văn bản tường trình

Ngữ văn lớp 8 - Bài 31: Luyện tập làm văn bản tường trình

I. Ôn tập Lý thuyết

- Mục đích viết tường trình là để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của tường trình trong sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

* So sánh

- Văn bản báo cáo trình bày về tình hình sự việc và các kết quả đạt được của cá nhân hay tập thể. Nội dung của báo cáo không nhất thiết phảI trình bày đầy đủ các mục quy định sẵn.

- Văn bản tường trình là trình bày về thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tt trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần xem xét. Nội dung văn bản tường trình phải tuân thủ đúng các mục quy định.

* Bố cục

- Thể thức mở đầu

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Địa điểm, thời gian

+ Tên văn bản

+ Tên người nhận, cơ quan nhận

-         Nội dung tường trình

-         Kết thúc văn bản tường trình

II. Luyện tập

Bài tập 1:- Cả 3 trường hợp a, b, c đều không phải viết tường trình vì:

a) Cần viết bản kiểm điểm, nhận thức rõ khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

b) Viết bản thông báo cho các bạn biết kế hoạch chuẩn bị những ai phải làm việc gì ĐH chi đội

c) Viết bản báo cáo.