Ngữ văn lớp 8 - Bài 34: Luyện tập làm văn bản thông báo

Ngữ văn lớp 8 - Bài 34: Luyện tập làm văn bản thông báo

I- ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1) Tình huống cần viết văn bản thông báo:

Khi cần truyền đạt thông tin cụ thể.

- Ai thông báo: Người đại diện cho các cơ quan, đoàn thể.

- Thông báo cho ai: Người dưới quyền thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo.

2) Nội dung của văn bản thông báo:

Nói rõ về một thông tin nào đó.

3) Văn bản thông báo thường có 3 phần.

4) Điểm giống nhau và khác nhau giữa văn bản tường trình và văn bản thông báo.

- Điểm giống : Đều là những văn bản hành chính có 3 phần.

- Điểm khác.

+ Văn bản thông báo : Truyền đạt thông tin.

+ Văn bản tường trình: Trình bày thịêt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự  việc xảy  ra gây ra hậu quả cần phải xem xét.

II- LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

a) Làm văn bản thông báo

b) Làm văn  bản báo cáo

c) Làm văn bản thông báo

Bài tập 2:

? Thông  báo này đã đầy đủ các mục cần thiết chưa.

(Thiếu số công văn, thiếu nơi gửi, nơi nhận.

? Phần nội dung công việc đã thông báo đầy đủ chưa.

(Tên văn bản là thông báo kế hoạch mà nội dung yêu cầu sắp xếp kế hoạch, tức là chưa có kế hoạch).

Bản thông báo này cần phải được viết lại mới đạt yêu cầu.

(sắp tới trường tổ chức đợt kiểm tra từ ngày.....đến ngày........., thành lập ban kiểm tra, đề nghị ban Kiểm tra lập kế hoạch  cụ thể ...thì mới đúng).