Ngữ văn lớp 8 - Bài 15: Thuyết minh về một thể loại văn học

Ngữ văn lớp 8 - Bài 15: Thuyết minh về một thể loại văn học

I/ Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học .

1/ Đề bài:
Thuyết minh đặc điểm thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.

- 8 dòng / bài, 7 tiếng / dòng (bắt buộc, không được thêm, bớt)

2/ Luật bằng trắc

a/ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

             T B B T T B B

             T T B B T T B

             T T B B B T T

             T B T T T B B

             T B B T B B T

             T T B B T T B

             B T T B B T T

             B B B T T B B

b/ Đập đá ở Côn Lôn

              B B T T T B B

              B T B B T T B

              T T T B B T T

              B B T T T B B

              T B B T B B T

              B T B B T T B

              B T T B B T T

              B B B T T B B

3/ Theo luật:

           “Nhất, tam, ngũ bất luận

             Nhị, tứ, lục phân minh”

( Không cần xét các tiếng 1,3,5. Chỉ xem xét “đối”, “niêm” ở các tiếng thư 2,4,6)

- Bài “ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”: tù, thù, châu, đâu: vần bằng

- Bài “ Đập đá ở Côn Lôn”: Lôn, non, hòn, son, con: vần bằng

4/ Nhịp 4/3

5/ Lập dàn bài:

a/ Mở bài: Nêu những hiểu biết của em về thơ thất ngôn bát cú

b/ Thân bài: Giới thiệu các đặc điểm của thể thơ:

- Số câu, số chữ trong một bài

- Quy định bằng, trắc của thể thơ

- Cách gieo vần

- Cách ngắt nhịp

c/ Kết bài: Nêu vai trò của thể thơ từ xưa đến nay

II/ Luyện tập

Bài tập1:

- Bước 1: Định nghĩa truyện ngắn là gì? (Xem bài tham khảo trong sgk)

- Bước 2: Giới thiệu các yếu tố của truyện ngắn

1.Tự sự:

a. Là yếu tố chính, quyết định cho sự tồn tại cho một truyện ngắn

b. Gồm: Sự việc chính và nhân vật chính

VD: Sự việc chính: Lão Hạc giữ tài sản cho con bằng mọi giá

- Nhân vật chính: Lão Hạc

Ngoài ra còn có các sự việc và nhân vật phụ

2. Miêu tả, biểu cảm, đánh giá:

- Là yếu tố bổ trợ giúp cho truyện ngắn sinh động, hấp dẫn

- Thường đan xen các yếu tố tự sự

3.Bố cục, lời văn, chi tiết:

- Bố cục chặt chẽ, hợp lí

- Lời văn trong sáng, giàu hình ảnh

- Chi tiết bất ngờ, độc đáo.