Sinh học lớp 8 - Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

Sinh học lớp 8 - Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết.

Kết luận:

- Tuyến yên tiết hooc môn điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết.

- Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hooc môn do các tuyến nội tiết tiết ra => Đó là cơ chế tự điều hoà các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược.

II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.

 Kết luận: Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động nhằm đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thể diễn ra bình thường.