Sinh học lớp 8 - Bài 45: Dây thần kinh tủy

Sinh học lớp 8 - Bài 45: Dây thần kinh tủy

ICấu tạo của dây thần kinh tuỷ.

* Kết luận:

- Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

- Mỗi dây thần kinh tuỷ gồm 2 rễ:

+ Rễ trước: rễ vận động.

+ Rễ sau: rễ cảm giác.

- Các rễ tuỷ đi ra khỏi lỗ gian đốt sống - dây thần kinh tuỷ.

II. Tìm hiểu chức năng của dây thần kinh tuỷ.

 * Chức năng của rễ tuỷ:

+ Rễ trước dẫn truyền xung vận động (li tâm)

+ Rễ sau: dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm)

* Chức năng dây thần kinh tuỷ: do các bó sợi cảm giác và vận động  nhập lại, nối với tuỷ sống qua rễ trước và rễ sau, dây thần kinh tuỷ là dây pha