Sinh học lớp 8 - Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Sinh học lớp 8 - Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

I- Khái niệm hô hấp

- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho tế bào cơ thể và thải khí cacbonic ra ngoài cơ thể.

- Ý nghĩa: Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào, tham gia vào phản ứng oxi hoá các hợp chất hữu cơ tạo năng lượng (ATP) cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời

 loại thải cacbonic ra ngoài cơ thể

- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào.

- Sự thở giúp khí lưu thông ở phổi, tạo điều kiện cho trao đổi khí diễn ra liên tục ở tế bào.

II -  Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng.

- Hệ hô hấp gồm 2 bộ phận: đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản....) và 2 lá phổi (lá phổi phải có 3 thuỳ, lá phổi trái có 2 thuỳ).