Chương 5: Tiêu hóa

Chương 5: Tiêu hóa

Sinh học lớp 8 - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Sinh học lớp 8 - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Sinh học lớp 8 - Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Sinh học lớp 8 - Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Sinh học lớp 8 - Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Sinh học lớp 8 - Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Sinh học lớp 8 - Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Sinh học lớp 8 - Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Sinh học lớp 8 - Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Sinh học lớp 8 - Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Sinh học lớp 8 - Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Sinh học lớp 8 - Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Sinh học lớp 8 - Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

Sinh học lớp 8 - Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa