Sinh học lớp 8 - Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đên cấu tạo) của tủy sống

Sinh học lớp 8 - Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đên cấu tạo) của tủy sống

Hướng dẫn và nội dung thực hành.

1. Tìm hiểu chức năng của tuỷ sống.

- Thí nghiệm thành công khi có kết quả:

+ Thí nghiệm 1: chi sau bên phải co.

+ Thí nghiệm 2: 2 chi sau co.

+ Thí nghiệm 3: cả 4 chi đều co.

+ Thí nghiệm 4: Chỉ 2 chi sau co.

+ Thí nghiệm 5: chỉ 2 chi trước co.

- Các căn cứ: thần kinh liên hệ với nhau nhờ các đường dẫn truyền.

+ Thí nghiệm 6: 2 chi trước không co nữa.

+ Thí nghiệm 7: 2 chi sau co.

- Tuỷ sống có các căn cứ thần kinh điều khiển các phản xạ.

2. Nghiên cứu cấu tạo của tuỷ sống.

* Kết luận nội dung bảng

Kết quả

+ Chất xám là căn cứ thần kinh của các phản xạ không  điều kiện.

+ Chất trắng: là đường dẫn truyền nối các căn cứ thần kinh trong tuỷ sống với nhau & với não bộ.