Sinh học lớp 8 - Bài 32: Chuyển hóa

Sinh học lớp 8 - Bài 32: Chuyển hóa

I-  Chuyển hoá vật chất và năng lượng

- Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng xảy ra bên trong tế bào

+ Chuyển hoá gồm 2 quá trình là đồng hoá và dị hoá.

- Mọi hoạt động sống của cơ thể đều bắt nguồn từ sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của tế bào.

- Đồng hoá và dị hoá là 2 mặt đối lập nhưng thống nhất.

- Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá ở cơ thể khác nhau, phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể.

II - Chuyển hoá cơ bản

- Chuyển hoá cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi.

- Đơn vị: kJ/h/kg.

- Ý nghĩa: căn cứ vào chuyển hoá cơ bản để xác định tình trạng sức khoẻ, bệnh lí.

II- . Điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng

- Điều hoà bằng thần kinh.

+ Ở não có các trung khu điều khiển sự trao đổi chất (trực tiếp).

+ Thần kinh điều hoà thông qua tim, mạch (gián tiếp).

- Điều hòa bằng cơ chế thể dịch: do các hoocmon của tuyến nội tiết tiết vào máu