Sinh học lớp 8 - Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Sinh học lớp 8 - Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

I. Nơ ron - Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh.:

* Cấu tạo của Nơron.

- Thận: Chứa nhân. => chất xám.

- Các sợi nhánh: ở quanh thân

- Một sợi trục: thường có bao miêlin, tận cùng có cúc xinap =>  chất trắng, dây thần kinh.
* Chức năng của nơron:

- Cảm ứng.

- Dẫn truyền xung thần kinh

II. Các bộ phận của hệ thần kinh.

a. Cấu tạo.

* Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên:                                              

- Bộ phận trung ương: Não và tuỷ sống

- Bộ phận ngoại biên:dây thần kinh và hạch thần kinh

b. Chức năng.

* Kết luận

- Hệ thần kinh vận động:

+ Điều khiển hoạt động cơ vân

+ Là hoạt động có ý thức.

- Hệ thần kinh sinh dưỡng.

+ Điều hoà cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản.

+ Là hoạt động không có ý thức.