Sinh học lớp 8 - Bài 50: Vệ sinh mắt

Sinh học lớp 8 - Bài 50: Vệ sinh mắt

I - Các tật của mắt (cận thị, viễn thị).

- Cận thị: Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần.

- Viễn thị: Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa.

-Cần ngồi học giữ đúng khoảng cách khi viết, đọc...

II.Bệnh của mắt

*Bệnh đau mắt hột