Sinh học lớp 8 - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Sinh học lớp 8 - Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

I. Thức ăn và sự tiêu hoá

- Thức ăn gồm:

+ Chất hữu cơ: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, vitamin.

+ Chất vô cơ: nước, muối khoáng.

- Hoạt động tiêu hoá gồm: ăn và uống, đẩy các chất trong ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn (biến đổi lí học, tiết dịch tiêu hoá, biến đổi hoá học), hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.

- Vai trò của tiêu hoá là biến đổi thức ăn thành các chất mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

II.  Các cơ quan tiêu hoá

- Quá trình tiêu hoá được thực hiện nhờ hoạt động của các cơ quan trong hệ tiêu hoá.

+ Ống tiêu hoá: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.

+ Tuyến tiêu hoá: tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột.