Sinh học lớp 8 - Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Sinh học lớp 8 - Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

I. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người.

- Phản xạ có điều kiện hình thành ở trẻ từ rất sớm....

- Sự thành lập phản xạ có điều kiện và ức chế có điều kiện là hai quá trình thuận nghịch liên hệ mật thiết với nhau - >Giúp cơ thể thích ghi với đời sống.

+ Lấy ví dụ như học tập, xây dựng thói quen.

- Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện ở người giống và khác ở động vật:

+ Giống nhau: Về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện và ý nghĩa của chúng trong đời sống.

+ Khác nhau: Về số lượng phản xạ và mức độ phức tạp của phản xạ.

II. Vai trò của tiếng nói và chữ viết.

1. Tiếng nói, chữ viết là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao

+ Tiếng nói và chữ viết giúp mô tả sự vật, trình bày hiện tượng mà không  cần có vật người đọc, người nghe, tưởng tượng ra được.

2.  Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi  kinh nghiệm với  nhau.

III. Tư duy trừu tượng.

- Từ những thuộc tính của sự vật, con người biết khái quát hoá thành những khái niệm được diễn đạt bằng từ.

- Khả năng khái quát hoá, trừu tượng hoá => là cơ sở tư duy trừu tượng và tư duy bằng khái niệm chỉ có ở con người.