Sinh học lớp 8 - Bài 31: Trao đổi chất

Sinh học lớp 8 - Bài 31: Trao đổi chất

I.  Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài

- Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước uống,  muối khoáng thông qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp đồng thời nhận chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, CO2 từ cơ thể ra môi trường.

- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là đặc trưng cơ bản của sự sống.

II.  Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong cơ thể

- Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện:

+ Máu, nước mô cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và O2 để  tế bào sử dụng cho hoạt động sống.

+ Tế bào thải các sản phẩm   phân huỷ vào môi trường trong để đưa tới  cơ quan bài tiết, thải ra ngoài.

III - Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào.

* Mối quan hệ:

- Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, CO2 để thải ra môi trường.

- Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất với môi trường ngoài.

- Hoạt động trao đổi chất ở 2 cấp độ gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời.