Sinh học lớp 8 - Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần ăn cho trước

Sinh học lớp 8 - Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần ăn cho trước

Hướng dẫn thực hành

*Hướng dẫn phương pháp thành lập khẩu phần

+ Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu(37.1)

+ Bước 2:

- Điền tên thành phần và số lượng cung cấp A

 - Xác định  lượng thải bỏ A1.

 - Xác định lượng thành phần ăn được A2:    A2 = A - A1

+ Bước 3: Tính giá trị từng loại thực phẩm đã kê trong bảng, điền vào cột thành phần dinh dưỡng, năng lượng, muối khoáng, vitamin bằng cách lấy số liệu ở bảng “thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm” nhân với số lượng thực phẩm ăn được A2  chia cho 100

+  Bước 4:

- Cộng các số liệu đã liệt kê.

 - Đối chiếu với bảng " Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người VN” (trang 120) để có kế hoạch điều chỉnh hợp lý.