Sinh học lớp 8 - Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Sinh học lớp 8 - Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

I.Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.

II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện.

1. Hình thành phản xạ có điều kiện.

* Điều kiện để hình thành phản xạ có điều kiện:

+ Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện.

+ Quá trình kết hợp đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần.

* Thực chất của việc thành lập phản xạ có điều kiện: Là sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời nối các vùng của vỏ đại não với nhau.

2. Ức chế phản xạ có điều kiện.

- Khi phản xạ có điều kiện không được củng cố - phản xạ mất dần.

- Ý nghĩa:

+ Đảm bảo sự thích ghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi.

+ Hình thành các thói quen, tập quán tốt đối với con người.

III. So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.