Sinh học lớp 8 - Bài 3: Tế bào

Sinh học lớp 8 - Bài 3: Tế bào

I. Cấu tạo tế bào

Cấu tạo tế bào gồm 3 phần:

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào gồm nhiều bào quan (lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy gôngi, trung thể) 

+ Nhân (Nhiễm sắc thể, nhân con).

II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Kết luận:

Màng sinh chất thực hiện trao đổi chất để tổng hợp nên những chất riêng của tế bào, ti thể phân giải vật chất cần cho mọi hoạt động sống của tế bào, nhiễm sắc thể qui định cấu trúc prôtêin…Như vậy các bào quan trong tế bào có sự phối hợp hoạt động để tế bào thực hiện chức năng sống

III. Thành phần hoá học của tế bào

- Tế bào là một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và vô cơ

a. Chất hữu cơ:

+ Prôtêin

+ Gluxit

+ Lipit

+ Axit nuclêic: ADN, ARN.

b. Chất vô cơ: Muối khoáng chứa Ca, Na, K, Fe ... và nước.

IV- Hoạt động sống của tế bào

- Hoạt động của tế bào gồm: trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.

- Hoạt động sống của tế bào liên quan đến hoạt động sống của cơ thể

+ Trao đổi chất của tế bào là cơ sở trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.

+ Sự phân chia tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể.

+ Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với môi trường bên ngoài.

=> Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.