Sinh học lớp 8 - Bài 56: Tuyến yên - Tuyến giáp

Sinh học lớp 8 - Bài 56: Tuyến yên - Tuyến giáp

I. Tuyến yên.

- Vị trí: Nằm ở trên nền sọ, có liên quan đến vùng dưới đồi.

- Cấu tạo gồm 3 thuỳ: thuỳ trước, thuỳ giữa, thuỳ sau.

- Hoạt động của tuyến yên chịu sự điều khiển trực tiếp và gián tiếp của thần kinh.

- Vai trò:

+ Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác.

+ Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lý trong cơ thể.

II. Tìm hiểu tuyến giáp.

- Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản, nặng 20 -  25g.

- Hooc môn là Tiroxin có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hoá ở tế bào.

- Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hoà trao đổi can xi và phốt pho trong máu.