Sinh học lớp 6 - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Sinh học lớp 6 - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

1. Đa dạng của thực vật là gì?

 Đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

2.Tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam

a. Việt Nam có tính đa dạng cao về Thực vật

Việt Nam có sự đa dạng về thực vật khá cao. Trong đó nhiều loài có giá trị cao về kinh tế

b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam

- Nguyên nhân: SGK                                                                                           

- Hậu quả: SGK

KL: Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức