Sinh học lớp 6 - Bài 23: Cây có hô hấp không

Sinh học lớp 6 - Bài 23: Cây có hô hấp không

1. Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây.

a. Thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải.

* Thí nghiệm: SGK

 

* Kết luận:  Khi không có ánh sáng cây thải ra nhiều khí cacbonic.

b. Thí nghiệm 2 của An và Dũng. 

* Thí nghiệm: SGK

* Kết luận: cây hô hấp hút khí ôxi, thải ra khí cacbonic và hơi nước.

2. Hô hấp ở cây.

* Sơ đồ:

Chất hữu cơ + khí ôxi -> năng lượng + khí cacbonic +  hơi nước.

* Cây hô hấp suốt cả ngày đêm, tất cả các cơ quan đều tham gia.

* Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng xuất cây trồng.