Sinh học lớp 6 - Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Sinh học lớp 6 - Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

1. Cấu tạo ngoài của thân.

         

- Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

- Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa.

2. Các loại thân:

*Có 3 loại thân chính:

-Thân đứng:

+Thân gỗ: cứng, cao, có cành.

+Thân cột : cứng, cao, không cành.

+Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.

-Thân leo: thân quấn và tua cuốn.

-Thân bò: mềm yếu, bò sát đất.