Chương IV: Lá

Sinh học lớp 6 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Sinh học lớp 6 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Sinh học lớp 6 - Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Sinh học lớp 6 - Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Sinh học lớp 6 - Bài 21: Quang hợp

Sinh học lớp 6 - Bài 21: Quang hợp

Sinh học lớp 6 - Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp.

Sinh học lớp 6 - Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp.

Sinh học lớp 6 - Bài 23: Cây có hô hấp không

Sinh học lớp 6 - Bài 23: Cây có hô hấp không

Sinh học lớp 6 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Sinh học lớp 6 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Sinh học lớp 6 - Bài 25: Biến dạng của lá

Sinh học lớp 6 - Bài 25: Biến dạng của lá