Sinh học lớp 6 - Bài 27: sinh sản sinh dưỡng do người

Sinh học lớp 6 - Bài 27: sinh sản sinh dưỡng do người

1. Giâm cành.

  

 

Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó ra rễ, phát triển thành cây mới.

2. Chiết cành.

- Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

 

3. Ghép cây:

 

        
  

 

- Ghép cây là đem cành (cành ghép) hoặc mắt ghép (mắt ghép, chồi ghép) của cây này ghép vào cây khác cùng loại (gốc ghép) để cho cành ghép tiếp tục phát triển.