Sinh học lớp 6 - Bài 29: Các loại hoa

Sinh học lớp 6 - Bài 29: Các loại hoa

1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

Hoa số mấy

Tên hoa

Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Thuộc nhóm hoa nào?

Nhị

Nhuỵ

1

Hoa dưa chuột

 

x

Đơn tính

2

Hoa dưa chuột

x

 

Đơn tính

3

Hoa cải

x

x

Lưỡng tính

4

Hoa bưởi

x

x

Lưỡng tính

5

Hoa liễu

x

 

Đơn tính

6

Hoa liễu

 

x

Đơn tính

7

Hoa cây khoai tây

x

x

Lưỡng tính

8

Hoa táo tây

x

x

Lưỡng tính

 

* Có hai loại hoa:

- Hoa đơn tính chỉ có nhị.

- Hoa lưỡng tính có cả nhị cà nhuỵ.

2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây.

* Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành 2 nhóm:

- Hoa mọc đơn độc: Hoa hồng, hoa sen

- Hoa mọc thành cụm: Cúc, huệ.