Sinh học lớp 6 - Bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Sinh học lớp 6 - Bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.

- Sau khi thụ phấn, trên đầu nhụy có rất nhiều hạt phấn. Mỗi hạt phấn sẽ hút chất dinh dưỡng ở đầu nhụy -> lớn lên và nảy mầm -> ống phấn

- Tế bào sinh dục đực ( chứa trong hạt phấn ) chuyển đến phần đầu của ống phấn

- Ống phấn mọc xuyên qua đầu nhụy vào trong bầu -> tiếp xúc với noãn -> tế bào sinh dục đực ở phần đầu ống phấn chui vào noãn

2. Thụ tinh.

  

 

- Thụ tinh là quá trình kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

3. Kết hạt và tạo quả.

Sau khi thụ tinh:

- Hợp tử phát triển thành phôi.

- Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

- Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

* Các bộ phận khác còn lại héo và rụng đi.

+ Hạt phấn hút chất nhầy trương lên, nảy mầm thành ống phấn.

+ T.b sinh dục đực chuyển đến phần đầu ống phấn.

+ Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu.