Sinh học lớp 6 - Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

1. Các loại rễ:


 

-Có 2 loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm.

+Rễ cọc: Gồm rễ cái to và các rễ con.

+Rễ chùm: Gồm nhiều rễ con.

2. Các miền của rễ:

Các miền của rễ.

Chức năng chính của từng miền .

Miền trưởng thành có các mạch dãn .

Dẫn truyền.

Miền hút có các lông hút

 

Hấp thụ nước & muối khoáng.

Miền sinh trưởng.

Làm rễ dài ra.

Miền chóp rễ

Che chở đầu rễ.