Sinh học lớp 6 - Bài 1+2: Đặc điểm của cơ thể sống - Nhiệm vụ của sinh học

Sinh học lớp 6 - Bài 1+2: Đặc điểm của cơ thể sống - Nhiệm vụ của sinh học

1/ Nhận dạng vật sống và vật không sống.

- Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn lên và sinh sản.

+ VD: con gà, cây đậu…

- Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên.

+ VD: hòn đá…

2/ Đặc điểm của cơ thể sống.

- Cơ thể sống có những đặc điểm:

+ Trao đổi chất với môi trường.

+ Lớn lên và sinh sản.

3/ Sinh vật trong tự nhiên:

a. Sự đa dạng của thế giới sinh vật:


 

b.Các nhóm sinh vật trong tự nhiên:

-Sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn: Vi khuẩn, Nấm, Tv, Đv.

4/ Nhiệm vụ của sinh học:

- Là nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như đa dạng của SV nói chung và TV nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.