Chương II: Rễ

Chương II: Rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 12: Biến dạng của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 12: Biến dạng của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ