Sinh học lớp 6 - Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

Sinh học lớp 6 - Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

1. Quan sát cây dương xỉ.

a. Cơ quan sinh dưỡng.

-Cơ quan sinh dưỡng gồm:

-Lá gìa có cuống dài, lá non cuộn tròn.

-Thân hình trụ.

-Rễ thật.

-Có mạch dẫn.

b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

             

                                                                                            

        

 

-Dương xỉ sinh sản bằng bào tử.

-Mặt dưới của dương xỉ có những đốm chứa túi bào tử vòng cơ đẩy bào tử chín rơi ra ngoài  bào tử nảy mầm và phát triển thành nguyên tản  cây dương xỉ con.

2. Một vài loài dương xỉ thường gặp.

 

                  

      -Cây rau bợ.

                   

      -Cây lông cu li…

3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá.            

- Các loại cây vừa kể trên và nhiều loại quyết khác hiện đang sống đều là cây thân cỏ

- Sự phát triển của quyết và quá trình hình thành than đá