Sinh học lớp 6 - Bài 21: Quang hợp

Sinh học lớp 6 - Bài 21: Quang hợp

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng.

a. Thí nghiệm: ( sgk )

b. Kết luận:

Lá cây chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.

2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo ra tinh bột.

a. Thí nghiệm: ( sgk )

b. Kết luận:

Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài

3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột.

a. Thí nghiệm: (sgk)

b. Kết luận:

Cây cần nước, khí cacbonc, ánh sáng diệp lục để chế tạo tinh bột.

4. Khái niệm về quang hợp.

*Sơ đồ quang hợp:

                        

* Quang hợp là hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột ngoài ánh sáng nhờ nước, khí cacbonic và diệp lục.