Sinh học lớp 6 - Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp.

Sinh học lớp 6 - Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp.

1. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp.

- Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp là: Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ.

- Các cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện đó cũng khác nhau.

2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì ?

Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết các sinh vật trên trái đất kể cả con người.