Sinh học lớp 6 - Bài 18: Biến dạng của thân

Sinh học lớp 6 - Bài 18: Biến dạng của thân

1. Quan sát và ghi lại những thông tin về một số loại thân biến dạng.

a. Quan sát các loại thân rể, thân củ.

-Dựa vào đặc điểm của thân mà chia thành:

+ Thân củ: (loại trên mặt đất, loại dưới mặt đất ).

+  Thân rể.

-Chúng có chức năng dự trữ chất dinh dưỡng.

         

 

b.Quan sát cây xương rồng.

                        
 

Các loại cây như: xương rồng, cành giao ... sống nơi khô cạn, nên thân của chúng dự trữ nước. Gọi là thân mọng nước.

2. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng.

Stt

Tên mẫu vật

Đặc điểm của thân biến dạng

Chức năng đối với  cây

Tên thân biến dạng

1

Củ su hào

Thân củ, nằm trên mặt đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Thân củ.

2

Củ khoai tây

Thân củ, nằm dưới mặt đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Thân củ.

3

Củ gừng

Thân rễ, nằm trong đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Thân rễ.

4

Củ dong ta

Thân rễ, nằm trong đất.

Dự trữ chất dinh dưỡng.

Thân rễ.

5

Xương rồng

Thân mọng nước, nằm trên mặt đất.

Dự trữ nước, quang hợp.

Thân mọng nước.