Sinh học lớp 6 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Sinh học lớp 6 - Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu.

a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú.

 

b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải.

       

c. Kết luận:

Phần lớn nước do rễ hút vào cây, được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá.

2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá.

Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rể lên lá, giữ cho lá và cây khỏi bị khô.

3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá.

Các điều kiện bên ngoài như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước của lá.