Sinh học lớp 6 - Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Sinh học lớp 6 - Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

1. Các bộ phận của hạt:

 

   

Hạt gồm:

- Vỏ.

- Phôi: Lá mầm, thân mầm, chồi mầm và rễ mầm.

-Chất dinh dưỡng (lá mầm, phôi nhũ).

2. Phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.

- Cây 2 lá mầm: Phôi của hạt có 2 lá mầm. Vd: Cây bưởi, Cây cam…

- Cây 1 lá mầm: Phôi của hạt có 1 lá mầm. Vd: Cây lúa, cây kê…