Sinh học lớp 6 - Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Sinh học lớp 6 - Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

1. Cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

      

Đặc điểm

Lớp 1 lá mầm

Lớp 2 lá mầm

Rễ

Rễ chùm

Rễ cọc

Gân lá

Song song

Hình mạng

Thân

Thân cỏ, cột.

Thân gỗ, cỏ leo.

Hạt

 Phôi có 1 lá mầm

Phôi có 2 lá mầm

 

2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm:

  

              

-Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm, hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu: Số lá mầm của phôi, rễ, gân lá, số cánh hoa…