Sinh học lớp 6 - Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Sinh học lớp 6 - Bài 14: Thân dài ra do đâu?

1. Sự dài ra của thân.

a. Thí nghiệm:

 

b. Kết luận:

- Thần dài ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh ngọn

- Sự dài ra của thân ở các loại cây khác nhau thì không giống nhau.

2. Giải thích hiện tượng thực tế.

-Bấm ngọn những loại cây lấy quả, hạt, thân.

-Tỉa cành đối với những cây lấy gỗ, sợi.

-Tùy từng loại cây mà người ta bấm ngọn, tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.