Sinh học lớp 6 - Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Sinh học lớp 6 - Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

1.Hình dạng và kích thước của tế bào:


 

- Các tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau.

2. Cấu tạo của tế bào:

 


 

-Tế bào gồm có:

+ Vách tế bào.

+ Màng sinh chất.

+ Chất tế bào.

+ Nhân.

3.Mô:

- Mô gồm một nhóm tế bào giống nhau cùng thực hiện môt chức năng.