Sinh học lớp 6 - Bài 16: Thân to ra do đâu?

Sinh học lớp 6 - Bài 16: Thân to ra do đâu?

1. Tầng phát sinh:

- Thân cây to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

2. Vòng gỗ hằng năm:

        Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ để xác định được tuổi của cây.

 

          

  3. Dác và ròng:

Thân cây gỗ già có dác và ròng.

+ Dác là lớp gỗ màu sáng, nằm ở bên ngoài.

+ Ròng là lớp gỗ màu sẫm, cứng chắc nằm ở bên trong.