Sinh học lớp 6 - Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Sinh học lớp 6 - Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

1. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan

a. Thí nghiệm:    SGK.

     

b. Kết luận:

-Nước và muối khoáng hòa tan, được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ mạch gỗ.

2. Vận chuyển chất hữu cơ .

a.Thí nghiệm:   SGK.

      

b. Kết luận:

Chất hữu cơ trong cây được vận chuyển là nhờ mạch rây.