Sinh học lớp 6 - Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Sinh học lớp 6 - Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

1. Các bộ phận của hoa.

 
- Hoa gồm có các bộ phận chính: Đài, tràng, nhị và nhuỵ.

+ Nhị gồm chỉ nhị và bao phấn chứa hạt phấn.

+ Nhuỵ gồm: Đầu, vòi, bầu nhuỵ. Noãn nằm trong bầu.

2. Chức năng các bộ phận của hoa.

- Nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa (duy trì nòi giống).

- Đài, tràng bảo vệ nhị và nhuỵ