Sinh học lớp 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Sinh học lớp 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

1. Phân loại thực vật là gì ?

Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật, rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là phân loại thực vật.

2. Các bậc phân loại

- Các nhóm thực vật được học trong chương trình lớp 6:


 

- Các bậc phân loại từ cao đến thấp:

Ngành  -  lớp - bộ - họ - chi - loài.  

3. Các ngành thực vật:

 (Sơ đồ: Giới thực vật)