Sinh học lớp 6 - Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

1. Cấu tạo:

   
              

A: Sơ đồ chung.

B: Cấu tạo chi tiết một phần của rễ

1. Lông hút; 2. Biểu bì; 3. Thịt vỏ; 4. Mạch rây; 5. Mạch gỗ; 6. Ruột

2. Miền hút của rễ:

- Cấu tạo và chức năng của miền hút

3. Tế bào lông hút

- Lông hút là một tế bào vì nó đủ các thành phần của tế bào như: vách tế bào, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài
- Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi