Sinh học lớp 6 - Bài 8: Sự lớn lên và phân chia tế bào

Sinh học lớp 6 - Bài 8: Sự lớn lên và phân chia tế bào

1. Sự lớn lên của tế bào:

-Tế bào non có kích thước nhỏ, lớn dần thành tế bào trưởng thành, nhờ quá trình trao đổi chất.

2. Sự phân chia tế bào:


 

- Từ một nhân hình thành hai nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào mới.