Sinh học lớp 6 - Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Sinh học lớp 6 - Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật.

- Tổ tiên của thực vật là cơ thể sống đầu tiên.

- Giới thực vật từ khi xuất hiện đã không ngừng phát triển theo chiều hướng từ đơn giản đến phức tạp, chúng có nguồn gốc và có quan hệ họ hàng.

2. Các giai đoạn phát triển của giới thực vật.

- Có 3 giai đoạn chính:

+ Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.

+ Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.

+ Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật hạt kín.